X
GO
en-UStr-TR
Etik Komisyonları

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Bakanlıklar, Bağlı ve İlgili Kamu Kurum/Kuruluşları, Valilikler, Kaymakamlıklar, Büyükşehir, İl, İlçe Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdarelerinde etik komisyonları oluşturulmuştur.

 

Etik Komisyonlarının oluşturulması, görevleri ve buna ilişkin ilgili mevzuat aşağıda yer almaktadır.

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik (R.G.: Tarih ve sayı

"Etik komisyonu

Madde 29 Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

 

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır."

 

Etik Komisyonların Oluşturulması

 

Etik Komisyonları, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile üst yöneticinin bir yardımcısının başkanlığında (Bakanlık ve müsteşarlıklarda Müsteşar Yardımcısı, müstakil kurum/kuruluşlarda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Başkan Yardımcısı, müstakil genel müdürlüklerde Genel Müdür Yardımcısı, illerde Vali Yardımcısı, belediyelerde Belediye Başkan Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam gibi) diğer ilgili birimlerden (Teftiş / Denetim Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı v.d.) üyelerin görevlendirilmesiyle teşekkül ettirilir.

 

Etik Komisyonların Görevleri

 

Etik komisyonların temel görevleri;

  1. Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  2. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
  3. Kurumlarındaki etik uygulamaları değerlendirmek,

 

olarak belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, Etik Komisyonları kurumlarında; etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit edilmesi, hizmet içi eğitim programlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınav konularına etik ilkelerin eklenmesi ve uygulamanın gözetilmesi, kurumsal etik eğitimi stratejisinin hazırlanması ve uygulanması, kurumlarınca verilen hizmetler açısından etik sorun alanlarının tespit edilmesine yönelik çalıştaylar düzenlenmesi, etik çalışmalar hakkında üst yöneticiye rapor sunulması,

 

şeklinde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Etik Komisyonları, yaptıkları faaliyetlerle 5176 sayılı Kanunla hedeflenen etik değerler ve ilkelere bağlı kurum kültürü oluşturma yönündeki değişime önemli katkı sağlamaktadırlar.